Hymne dan Mars

Hymne

UPY memiliki lagu hymne yang berjudul Hymne Universitas PGRI Yogyakarta ciptaan Drs. Sri Widodo.

Mars

Universitas PGRI Yogyakarta menggunakan lagu mars yang berjudul Mars Universitas PGRI Yogyakarta ciptaan Drs. Desrilland.